Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՔ  

Աﬔրիկայի գոհաբանութեան տօնին մասին առաջին անգամ ես իմ լուսահոգի մօրս Մարիին Աﬔրիկայի Վերնաս մօրաքրոջը 1965ին խումբ մը ուխտաւորներու հետ երանաշնորհ Հրանդ Արք. Խաչատուրեանի հետ Պէյրութ, Անթիլիաս ﬕւռոնօրհնէքին գալ երթալէն ետքը իմացայ, երբ իր Բրավիտընս, Րոտ Այլընտի զարմուհիս՝ Սիլվիա Սիմոնեան սկսաւ ինծի հետ թղթակցիլ, և այդ տարուան Գոհաբանութեան տօնէն ետքի նամակին հետ իր Վիրճինիա քրոջը ամուսնոյն և երկու փոքրիկ տղոցը նկարները դրած էր, և յիշած որ աւանդական հնդկահաւը ﬕասին ընթրած էին։

 1995ի Հոկտեմբեր 31ին Ուայթինսվիլ Մեսեչուսեց հասայ։ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ պատուական օրինակելի ատենապետ Սեպուհ գալուստեանն ըսաւ թէ այդ իրիկունը երեխաները իրենց հարևաններուն դռները պիտի զանգեն և ըսեն՝ կամ չարիք կ՛ունենաք, կամ՝ լաւ կը վարուիք trick or treat։ Պզտիկներուն տրուած շաքարեղէններուն մէջէն զﬔլի ելած էր և արիւնած պզտիկի մը, ծնողները մտահոգ են ատոր համար։ Ատիկա՝ Հէլլոուինին նշուﬓ էր Աﬔնայն Սրբոց տօնին նախօրէին իրիկունը. այն ատենը Ֆրանսայի մէջ Հելլոուինին մասին մարդիկ գաղափար չունէին, Հայաստան ալ տեղեակ չէին. Հէլլոուինով կը նսեմացնեն Աﬔնայն Սրբոց տօնին սրբութիւնը։

Գոհաբանութեան տօնին համար Սեպուհն ըսաւ որ աﬔրիկացիք այդ օրը իրենց ընտանեաց հետ կ՛անցնեն, և շատերը կը ճամբորդեն։ Ես ալ այդ ձիւնի օրով հանրակառքով Նիւ Եորք գացի ﬔզի հարազատ՝ Խաչիկ և Մարալ Յակոբեաններուն ու իրենց զաւակներուն հետ գոհաբանելու։ Հայր Մերով գոհաբանեցինք զԱստուած իր ﬔզի պարգևած շնորհքներուն և բարիքներով իրեն և իրարու բարի խօսքեր ըսելով, հնդկահաւն ու ﬓացեալը ընթրեցինք։ Մենք ևս 1621ին հոլամտայէն Մէյֆլաուըր նաւով Մեսեչուսեցի Փլէյմըթի ծովափը հասած անգլիացիներու ուխտաւորներուն pilgims անօթի հիւծած ﬓացորդացը, շատ խիստ ձիւնոտ ձﬔռ մը ﬔծ զրկանքով անցնելէ ետք, գարնան դաշտերուն և ցանքերուն ծաղկիլը տեսան. ազնիւ հնդիկները իրենց ուտելիք բերին, հողամշակութիւն, ձկնորսութիւն և որսորդութիւն սորվեցուցին, և այդ տարին բերքառատ աշուն մը ունեցան ու որոշեցին իրենց հնդիկ հարևաններուն հետ երեք օր գոհաբանել զԱստուած իրենց պարգևւած բարիքներուն համար։ (Տօնին հաստատման մասին տարբեր վարկածներ կան)։ Ուայթինսվիլի ու մօտակայքի ութը կաթողիկէ, բողոքական և հայ առաքելական կեղեցիները սիրալիր յարաբերութիւն ունին իրարու հետ։

Խնդրեցին որ Մեթոտիսթ եկեղեցւոյն մէջ Գոհաբանութեան տօնին պաշտամունքին՝ ես քարոզեմ։ Իրենց ի՞նչ կրնայի ըսել Գոհաբանութեան տօնին մասին իրենց անծանօթ։ Մէյֆլաուըր նաւուն Բլէյմըթի մէջ ﬕնչև այսօր ներկայյութիւնը յիշեցի. չեմ գիտեր ըսի եթէ աշխարհի մէջ ուրիշ երկրի մը մէջ Գոհաբանութեան տօն գոյութիւն ունի՞ (Այո, Գանատա)։ Թէ՝ հրաշալի գաղափար է տարին անգամ մը երախտագիտութիւն յայտնել աստուծոյ ﬔզի, ﬔր ընտանեաց ու ազգին պարգևած կենացն ու աշխարհին համար։ Մեսեչուսեցը աﬔրիկայի հոգին է, ըսի՛, բան մը որ ամէն մարդ գիտէ, քանզի նահանգին բոլոր կառքերուն համարներուն վրայ գրուած է The Spirit of America. Աﬔրիկայի հոգին։

Ըսին ինծի թէ իրենք չէին անդրադարձած ըսածներուս կարևորութեանը, և թէ իրենց համար Թէնքսկիվինկը սովորական բան է, taking it for granted, բայց այդպէս պէտք չէ՛ըլլայ. Մեղքս չպահեմ ես ալ չէի անդրադարձած ﬕնչև այսօր թէ հայերս ալ ամէն կիրակի Գոհութիւն և Փառաբանութիւն կը մատուցանենք ﬔր Տիրոջ Աստուծոյն՝ Սուրբ Սեղանին վրան մատուցուող զոհասեղանին համար, ﬔզի կեանքի սրբութիւն, սէր և խաղաղութիւն պարգևելուն համար, եկեղեցւոյն և ուղղափառ եպիսկոպոսներուն և եպիսկոպոսապետներուն, պատրիարքներուն, թեմակալ առաջնորդին և պատարագիչին ու քրիստոնեայ թագաւորներուն, իշխաններուն, զօրութեանց և յաղթութեանց, հանգուցելոց հոգիներուն, ռափունապետներուն, եկեղեցի շինողներուն, եկեղեցւոյ հովանիին տակ հանգչողներուն, ﬔր գերեվարեալ եղբայրներուն ազատութեան համար, մէկ խօսքով աշխարհի խաղաղութեան համար ամէն պատարագի կը գոհաբանենք և կը փառաբանենք զԱստուած։ Չեմ անդադարձած որ ամէն կիրակի ﬔնք գոհութիւն և փառաբանութիւն մատուցանել կը ձայնենք Աստուծոյ, և ես՝ անոր սքանչելի արժէքին չե՞մ անդարադառնար։

Գոհաբանութեան այս տօնին խոկուﬕս մէջ ﬔր եկեղեցւոյ հայրերուն բարեպաշտական արտայայտութիւնները գոհաբանեցի, գոհաբանելով կը հասկնամ՝ գոհ ըլլալու խօսքեր ըսել։ Այսօր հնդկահաւ չընթրեցինք ֆրանսայի մէջ։ Աﬔրիկա՝ Գոհաբանութեան սեղանէն Հայաստանի և Արցախի բարգաւաճման ի նպաստ հանգանակութեան կը հետևէի, կարդալով հեռատեսիլի պաստառին վրայ երևցող նուիրատուներուն անունները, յուսալով որ տասնակաւոր ﬕլլիոններով տոլար կը հանգանակուի, և կարծելով որ հայերը աշխարհի մէջ գործ բան ձգած, իրենց սրտին զարկը կը կապեն Հայաստանին և Արցախին։ Այսօր անդրադարձայ որ Գոհաբանութեան տօնին առևտրական և որկրամոլական երեսին առընթեր մարդիկ բացառիկ առիթն ունին արարիչին ու իրարու գոհաբանելու երախտապարտ զգացումով, աղօթքներով, վերջապէս, այսօր ես ինծի, ՄԵ՜ՆԾ Ապրիս մը ըսի ﬔր այն անծանօթ հայրենակիցին որ գաղափարը յղացաւ աﬔրիկեան գոհաբանութեան տօնին օրը հայոց հոգիներուն մէջ ﬔր յաւիտենական հայրենիքներուն բարգաւաճման նպաստելու տրամադրութիւն արթնցուցին։ ՛Գոհութիւն և փառաբանութիւն մատուցանեմք քեզ Տէր Աստուած ﬔր։՛


ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
_________

Armweeklynews.am [24.11.2017]
ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՔ

© 2011-2018  Կապը »  Contacts  Այցելեք » Facebook
Most popular tags
 Գարօ Փայլան  Երվանդ Քոչար  Հռոմի պապ ANCA Nor Zartonq  Կիպրոս Քեսապ  Գրիգոր Զօհրապ  Շառլ Ազնավուր  Cyprus elections  Operation Nemesis  Վահան Թէքէեան  Data Driven  Marvel  Disney movies Lucasfilm  Netflix  Ռուբեն Վարդանյան  Helen Fisher   Rouben Sevak  Ara Güler  Շանթ   Elisa de Filebo   William Saroyan   Մելգոնեան Կրթական  Հրանտ Մաթևոսյան
  Մշակույթ  
Ինչպէս ազգը մեծ փորձանքներէ ազատել.Խաժակ Այնթէպլեան [22.11.2017]
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ [22.11.2017]
Լավ չի, տղերք, շա՛տ վատ է [21.09.2017]
«Լորիկ» ֆիլմի նկարահանումներն ավարտվեցին սեպտեմբերի 30-ին [31.08.2017]
ՄԻ բաժակ դառը սև սուրճ ու մի կտոր լռություն... [19.08.2017]
ՔԻՉ ՄԸ ԽԵՆԹՈՒԿ [16.06.2017]
ԽԱՉԱԿԻՐՆԵՐՈՒ ՕՐԵՐԷՆ ԵԿԱԾ ՀԱՅԸ 12.06.2017]
Նկարչուհի Նորա Ազատյանի կտավների հետահայաց ցուցահանդեսը ԱՄՆ-ում [22.05.2017]
Ամէն տեղ կ՛ապրինք հայ և օտար մեր լեզուովն ու ճակատագրով [27.02.2017]
Գաբրիէլ Երանեան – “Կիլիկիա“ եվ “Հայաստան Երկիր Դրախտավայր“ երգերի հեղինակ [04.05.2017]
Պոլսահայ Համայնքի Աղջկանց Որբանոց Գալաֆաեան Տան Յոբելենական Ձեռնարկները [26.04.2017]
Մելգոնեանի Հոգաբարձուները ... [26.04.2017]
Վարդգէս Գուրուեան - Ալիսը [25.04.2017]
 Արխիվ » 2011-2018